มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
   อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร     62000    โทร.   0-5570-6555  
   รายงานการลงทะเบียน    ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน / บัตรลงทะเบียน เลขประจำตัวผู้สมัคร: _____________

ประเภทนักศึกษา  :                                                              ภาคเรียนที่ 1/2557
หมู่เรียน            ชื่อ-นามสกุล  _____________________________________________________
ระดับ             
สาขาวิชา  
คณะ  
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย จำนวนหน่วยกิต หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 0   บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่   บาท
ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 100   บาท

ใบเสร็จเล่มที่...........................................................................เลขที่...........................................................
ค่าประกันของเสียหาย 300   บาท
     
รวม 0   บาท  ( บาทถ้วน)
   

ใบเสร็จเล่มที่...........................................................................เลขที่...........................................................
                    
ลงชื่อ.................................... ลงชื่อ...................................... ลงชื่อ..................................
........../.........../........... ........../.........../........... ........../.........../...........
(นักศึกษา) (กรรมการตรวจสอบหลักฐาน) (เจ้าหน้าที่การเงิน)
 
 
 
 
*หมายเหตุ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจะไม่คืนให้แก่นักศึกษา เว้นแต่กรณีที่มีการเก็บหรือชำระ
                  ค่าธรรมเนียมการศึกษาผิดพลาด ขาดหรือเกิน