แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ด้านการเรียนการสอน

ด้านการวิจัย

ด้านการบริหารจัดการ

ด้านการเงิน

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม